กองทุนส่งเสริมสวัสดิการสังคม
    กองทุนคุ้มครองเด็ก
    กองทุนผู้สูงอายุ (รายกลุ่ม)
    กองทุนผู้สูงอายุ (รายบุคคล)
    กองทุนป้องกันและปราบปรามการ
ค้ามนุษย์
    กองทุนส่งเสริมและจัดสวัสดิภาพ
คนพิการ   สรุปโครงการปี 2555
   สรุปโครงการปี 2554
   สรุปโครงการปี 2553
   สรุปโครงการปี 2552


  องค์กรสวัสดิการชุมชน
  องค์กรสาธารณประโยชน์
  รายชื่อตามหอพัก พรบ. หอพักฯ
  รายชื่อสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน จว.ชพ.
  สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2557
   สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2556
   สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2555
   สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2554
  โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
   โครงการอาสาสมัครพัฒนาสังคม
   สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดชุมพร
   ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
   กองทุนคุ้มครองเด็ก
   กองทุนผู้สูงอายุ
   กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
   งานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
   กองทุนส่งเสริมและจัดสวัสดิภาพชีวติ
คนพิการ 
 
 
 
 
 

กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมพ.ศ.๒๕๔๖ เป็นกลไกลสำคัญในการดูและกลุ่มเป้าหมาย
และผู้ด้อยโอกาสในสังคมรวมทั้งสนับสนุนให้มีการแก้ไขปัญหาเชิงประเด็นเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมหรือการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม เช่น ความยากจน การลดละเลิกอบายมุข การสร้างความเข้มแข็งให้ภาคส่วนต่างๆได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคมโดยเฉพาะในระดับพื้นที่ เป็นต้น
วัตถุประสงค์ของกองทุน
เพื่อเป็นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม และเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน
ให้พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม บรรลุผลสำเร็จตามเจตนารมณ์ของกฎหมายคือการให้ภาคส่วนต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดสวัสดิการ สังคม และเพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมให้เป็นไปอย่างทั่วถึงเหมาะสมและเป็นธรรม

   - รายละเอียดกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
   - หลักเกณฑ์การขอเสนอโครงการขอรับเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
   - ตัวอย่างการเสนอโครงการขอรับเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
   - แบบฟอร์มเสนอโครงการขอรับเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
                         สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร
          อาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น1 ถ.ไตรรัตน์ ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร โทร 077-511710 โทรสาร 077-502996