PsO LinKs
เมนูหลัก

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร
อาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น ๑ ถ.ไตรรัตน์ ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร โทร.๐-๗๗๕๑-๑๗๑๐ โทรสาร.๐-๗๗๕๐-๒๙๙๖
..... ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังวัดชุมพร โทร.๐-๗๗๕๑-๑๗๑๐ โทรสาร.๐-๗๗๕๐-๒๙๙๖ .....
ศูยน์พัฒนาครอบครัวในชุมชน

 

สรุปผลการดำเนินงาน  ปี ๒๕๕๔

ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
              ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน คือ องค์กรประชาชนที่มาจากตัวแทนกลุ่ม หรือองค์กรในชุมชน ที่อาสาสมัครมาร่วมกันดูแลป้องกันและ แก้ไขปัญหาครอบครัวในชุมชนที่มีการบริหารจัดการในรูปของ "คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน" โดยมีเครือข่ายกลุ่มครอบครัวเป็นสมาชิก และอยู่ในความดูแลและสนับสนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนตำบล  หรือเทศบาล โดยศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน หรือ ศพค. จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชน ในหมู่บ้าน/ตำบล ในการสำรวจข้อมูล วางแผน และประสานความร่วมมือจากหน่วยราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน และองค์กรประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับ ครอบครัว โดยคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน จะมาจากการคัดเลือกของประชาชนตามกระบวนการประชาคม

  วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
        ๑. เพื่อประสานความร่วมมือในการพัฒนาสถาบันครอบครัวในลักษณะบูรณาการ จากทุกภาคส่วน
        ๒. เพื่อให้ชุมชนมีศูนย์รวมในการพัฒนาครอบครัวที่มีการบริหารจัดการโดยชุมชน เพื่อชุมชน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถาบันครอบครัว
        ๓. เพื่อสร้างโอกาสให้ชุมชนได้เรียนรู้ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถาบันครอบครัวที่จะนำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหารงาน
และแก้ไขปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน

ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
เอกสารประกอบ